Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenie

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť YAWAVE s.r.o. , IČ 47391448, DIČ 2023856703, so sídlom Devínska Nová Ves 1340, 84107 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri vedený okresným súdom v Bratislave, oddiel B, vložka 91574 ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci.
 
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke kontakty.
 
Kupujúci: je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľ: je každý človek, ktorý mimo svojho rámca podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s YAWAVE s.r.o. alebo s ňov inak jedná.
 
Podnikateľ: je ten, kto má pridelené a aj v objednávke uvedené svoje IČO, a ten kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom zo zámerom vykonávať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za spotrebiteľa je považovaný mimo iného pre účely ochrany spotrebiteľa taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou alebo výrobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pri uvedení kupujúceho v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidla uvedené v VOP pre podnikateľov.
 
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ich neoddeliteľnou súčasťou tvorí informovanie pred uzatvorením zmluvy obsiahnuté v článku 2, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument „Spôsoby dopravy“, a že s nimi vyslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 
Kópiu VOP obdrží Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, obdrží Kupujúci formou odkazu k stiahnutiu Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal pri objednávke, poprípade sú dostupné po registrácií vo vašom profile. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej podobe je možné využiť okno poznámky pri objednávaní, alebo zaslaním emailu.
 

2. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy

 
YAWAVE s.r.o. oznamuje, že
 
a. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, YAWAVE s.r.o. si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka prípadnej zmluvnej prepravy
 
b. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od YAWAVE s.r.o., prípadná povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované.
 
c. YAWAVE s.r.o. neuzatvára zmluvu, ak ich predmetom je opakované plnenie, pokým takéto zmluvy sprostredkováva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za jedno zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, pokiaľ je tato cena nemenná.
 
d. ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom YAWAVE s.r.o. uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady
 
e. v prípade, že Kupujúci je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené ináč), a to v lehote do štrnásť dní, ktorá beží, ak ide o
 
1. kúpnu zmluvu, od dňa prevzatia tovaru
 
2. zmluvu, jej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 
3. zmluvu, jej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 
4. pričom toto odstúpenie musí zaslať na emailovú adresu YAWAVE s.r.o. - el.auticka@gmail.com.
 
f. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
 
1. o dodávke tovaru alebo služby, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisiaceho na vôle YAWAVE s.r.o. a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy
 
2. o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 
3. o oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných oprav či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov
 
g. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom komunikácie na diaľku, náklady za navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátení pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou
 
h. zmluva, respektíve príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve YAWAVE s.r.o., pričom registrovaný užívatelia majú k týmto údajom taktiež prístup vo svojom profile
 
i. v prípade ak má spotrebiteľ sťažnosť môže nás kontaktovať na emailovej adrese el.auticka@gmail.com.
 
j. jej kontaktná emailová adresa je el.auticka@gmail.com.
 

3. Zmluva

 

A. UZAVRETIE ZMLUVY

 
Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že príjme návrh k uzatvoreniu zmluvy na webe prevádzkovaným YAWAVE s.r.o. tým, že požadované plnene (tovar, službu) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník YAWAVE s.r.o., ak už priamo po telefóne alebo emailovej objednávke. Kým Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť jak požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky. Kupujúci po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky YAWAVE s.r.o., za prípadné chyby pri prenose dát YAWAVE s.r.o. nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy YAWAVE s.r.o. obratom potvrdí Kupujúcemu informačným emailom na Kupujúcim zadaný email.
 
Prílohu potvrdenia je aktuálne znenie VOP vrátane Reklamačných pravidiel YAWAVE s.r.o.. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v VOP uvedené inak.
 
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 10 rokov od jej uzatvorenia, najďalej však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastnením stranám Informácie o jednotlivých technických krokoch smerujúcich k uzatvorení zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
 

B. DODANIE PREDMETU KÚPY

 
Kúpnou zmluvou sa YAWAVE s.r.o. zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpi, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí YAWAVE s.r.o. kúpnu cenu.
 
YAWAVE s.r.o. si vyhradzuje právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po tom čo zaplatí kúpnu cenu.
 
YAWAVE s.r.o. Kupujúcemu odovzdá vec, jak aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožnia Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou.
 
YAWAVE s.r.o. splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, a umožní mu nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 
AK má YAWAVE s.r.o. vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) predaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, YAWAVE s.r.o. odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec predá dopravca.
 
YAWAVE s.r.o. odovzdá Kupujúcemu predmet kúpi v uvedenom množstve, akosti a prevedení.
 
Ak nie je dohodnuté, jak má byť vec zabalená, zabalí YAWAVE s.r.o. vec podľa zvyklostí. AK nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí YAWAVE s.r.o. vec pre prepravu.
 

C. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 
Vec je chybná, ak nemá zjednané vlastnosti. Za chybu sa považuje i plnenie jej veci a chyby  v dokladoch nutných pre užívanie veci.
 
Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú YAWAVE s.r.o. spôsobila porušením svojej povinnosti.
 
Kupujúci vec podľa možností prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstva.
 
Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Taktiež následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou YAWAVE s.r.o. umožnila nakladať.
 
Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, jedine ak YAWAVE s.r.o. škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.
 
Omeškaním strany s prebratím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo meškajúcemu poskytla dostatočne primeranú dobu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak sa omešká strana s platením, ktorým je predanie veci podmienené.
 

D. ZODPOVEDNOSŤ YAWAVE S.R.O.

 
YAWAVE s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä YAWAVE s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,
 
1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohodnutie, také vlastnosti, ktoré YAWAVE s.r.o. alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 
2. sa vec hodí k účelu, ktorú pre jej použitie YAWAVE s.r.o. uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu prevažne používa
 
3. je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 
4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už od prevzatia.
 
Kupujúci je oprávnení uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:
 
1. u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
 
2. na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním
 
3. u použitej veci na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, alebo
 
4. ak vyplýva z povahy veci.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť právo z chybného plnenia len do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnení u darčeku uplatniť práva z chybného plnenia.
 
Jednotlivé lehoty bližšie upravuje reklamačný poriadok.
 
Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru vyslovene uvedené, takto upravená lehota má prednosť.
 
Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ Kupujúci chybu sám spôsobil.
 
Ak má vec chybu, z ktorej je YAWAVE s.r.o. zaviazaná, a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 

E. PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY

 
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
 
1. na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčiastky veci, môže Kupujúci požiadať len o výmenu súčiastky, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak ide chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby
 
2. na odstránenie chyby opravou veci
 
3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 
4. odstúpiť od zmluvy.
 
Kupujúci oznámi YAWAVE s.r.o., aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Prevedenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu YAWAVE s.r.o., to neplatí, ak žiada Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni YAWAVE s.r.o. chybu v primeranej dobe či ak oznámi Kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže Kupujúci požadovať miesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 
Ak si nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva jak v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – pozri nižšie.
 
Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu YAWAVE s.r.o. nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčiastku alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že YAWAVE s.r.o. nepodnikne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
 

F. NEPODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY

 
Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo no odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu kúpnej ceny.
 
Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže YAWAVE s.r.o. dodať to, čo chyba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže YAWAVE s.r.o. odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.
 
Ak neodstráni YAWAVE s.r.o. chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže do zmluvy odstúpiť. Prevedenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu YAWAVE s.r.o..

 

G. PORUŠENIE ZMLUVY OBECNE

 
Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčiastky má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt závady, po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci YAWAVE s.r.o. na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).
 
Ak neoznámi Kupujúci závadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo zo závadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú závadu, platí taktiež, ak by nebola závada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdania veci.
 

H. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 
Zárukou za akosť sa YAWAVE s.r.o. zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obalu alebo v reklame. Záruka môže byť aj poskytnutá aj na jednotlivú súčiastku veci.
 
Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu, ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako YAWAVE s.r.o., beží záručná doba až od dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť.
 
Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila závadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.
 

4. Odstúpenie od zmluvy

 
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety beží od dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o
 
a. kúpnu zmluvu, od dňa prevzatia tovaru
 
b. zmluvu, jej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 
c. zmluvu, jej predmetom je pravidelné opakovanie dodávky tovaru, od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 
YAWAVE s.r.o. umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formuláru pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľovi tak YAWAVE s.r.o. potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
 
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo predá YAWAVE s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od YAWAVE s.r.o. obdržal, a to svoje náklady.
 
Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť kompletné, tj. Vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodené, čisté, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal.
 
Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, YAWAVE s.r.o. do poručuje pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu YAWAVE s.r.o. spolu s priložením sprievodným dopisom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedením čísla bankového účtu alebo poštovou poukážkou na adresu na jeho náklady.
 
Spotrebiteľ zodpovedá YAWAVE s.r.o. iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 
V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže YAWAVE s.r.o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzaniu vzniku škôd a zamedzeniu legalizácií výnosu pochádzajúceho z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže YAWAVE s.r.o. odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu YAWAVE s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom.
 
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, YAWAVE s.r.o. však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skorej, ako jej spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar YAWAVE s.r.o. odoslal.
 
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi YAWAVE s.r.o. a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca činnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vrátením tovarom vrátiť aj s ním súvisiaci poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené naspäť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetov bezdôvodného obohatenia dobre možné, má YAWAVE s.r.o. právo ma peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluvy kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 

5. Bezpečnosť o ochrana informácií

 
a. Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany YAWAVE s.r.o. sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
 
 
b. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 

6. Prevádzková doba

 
Objednávky cez internetový obchod www.elektrickeauticko.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci YAWAVE s.r.o. nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 

7. Ceny

 
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope www.elektrickeauticko.sk sú vždy aktuálne a platné ceny, v slovenskej mene (€). Ceny uvedené u jednotlivých produktoch sú konečné, tj. vrátane DPH, poprípade všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvedené až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 
Akčné ceny platia do vypredanie zásob pri uvedenom počte kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetné tovary YAWAVE s.r.o. ponúkala bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom eshope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
 
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi YAWAVE s.r.o. a Kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci objednal tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému YAWAVE s.r.o.. YAWAVE s.r.o. v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 
YAWAVE s.r.o. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, k zneužitiu platobnej karty apod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 

8. Objednávanie

 
Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcu prijatie objednávky tovaru.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 
a. prostredníctvom elektronického obchodu YAWAVE s.r.o. (elektrickeauticko.sk)
 
b. elektronickou poštou na adrese
 
c. telefonicky
 
Objednávky priamo z našej predajne ide realizovať kedykoľvek v rámci otváracej doby predajne. Všetky telefonické objednávky tovaru je možne realizovať od 8:00 do 20:00 pondelok až piatok.
 
YAWAVE s.r.o. odporúča Kupujúcemu prevádzať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na YAWAVE s.r.o.. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej do poručujeme Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po prevedení objednávky.
 
Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednávky tovaru informovaný prostredníctvom emailu. Dĺžka doručenia objednaného tovaru a cena dopravy závisí na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí pri objednávaní v rámci svojho košíka.
 

9. Platobné podmienky

 
YAWAVE s.r.o. akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve YAWAVE s.r.o., avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.
 
Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 
Konkrétne podmienky spôsobu platby sú bližšie popísane TU.
 
YAWAVE s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 
Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať tržbu u správca dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 

10. Dodacie podmienky

 

A. SPÔSOB DODANIA

 
YAWAVE s.r.o. zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
 
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému YAWAVE s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru.
 
Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke TU.
 

B. OSTATNÉ PODMIENKY

 
V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená dopredu prostredníctvom internetu, môže YAWAVE s.r.o. alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosu pochádzajúcich z trestné činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže YAWAVE s.r.o. či jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie YAWAVE s.r.o. vyplýva z ust. § 415 občianskeho zákonníka, ktoré stanový, že ak to vyžadujú okolnosti prípadu alebo zvyklosti súkromného života, je každý povinný si pri svojom konaní počínať tak, aby nedošlo k nedôvodnej ujme na vlastníctve iného.
 
Tovar zakúpený kupujúcou - právnickou osobou bude predané iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, či osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile Kupujúceho na webovej stránke www.elektrickeauticko.sk. Tovar zakúpený Kupujúcim – osobou samostatnej zárobkovej činnosti bude predané iba po predložení platného identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas).
 
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnení odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravcu.
 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť emailom na adresu el.auticko@gmail.com, spísať s dopravcom škodný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, emailom, alebo poštou YAWAVE s.r.o.. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však YAWAVE s.r.o. možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 

11. Záručné podmienky

 
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom YAWAVE s.r.o. a príslušnými pravidlami predpisu SR. Ako záručný list zvyčajne slúži doklad o zakúpení (podrobnosti pozrite Reklamačné pravidlá).
 

Kapacita batérie

Za vadu tovaru sa považuje neexistencia takej vlastnosti, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá, a v dôsledku ktorej je následne možnosť využitia veci nemožná.

Možnosť uplatnenia záruky pri batériách sa vzťahuje na chyby materiálov a na konštrukčné chyby. Záruka sa nevzťahuje na kapacitu batérie. Znižovanie kapacity batérie totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. 

Vzhľadom na to, že k opotrebeniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, ďalej so spôsobom nabíjania, vybíjania a uskladnenia. Preto sa používa paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Jedná sa ale o životnosť batérie, nie o jej záručnú dobu! Záručnú dobu nemožno zamieňať za životnosť výrobku.

Pri hlbokom vybití dochádza k nezvratnému poškodeniu akumulátora!

Voltáž na článku nesmie klesnúť pod hranicu 2V! (tzn. pre 6V batériu to je 6V, pre 12V batériu to je 12V, pre 24V batériu to je 24V).

 

12. Záverečné ustanovenie

 
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 
Prípadné spory medzi YAWAVE s.r.o. a Kupujúcim ide riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
 
Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom YAWAVE s.r.o. do poručuje Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na YAWAVE s.r.o. pre vyriešenie nastanej situácie.
 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade dojmu platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
 
Tieto všetky obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinne od 1.7.2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícií v sídle YAWAVE s.r.o. alebo elektronicky na www.elektrickeauticko.sk.