Štatút FB súťaže

PODROBNÉ PRAVIDLÁ FB SÚŤAŽE

Štatút súťaže "Vyhraj detskú prilbu a kufrík Vespa"

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

 1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
 2. Obchodné meno: YAWAVE s.r.o.
 3. Sídlo: Devínska Nová Ves 1340, 84107 Bratislava
 4. IČO: 47391448
 5. DIČ: 2023856703
 6. Zapísaný v registri: Okresným súdom v Bratislave, oddiel B, vložka číslo 91574
 7. Termín konania súťaže: Súťaž sa uskutoční v období od 7.2.2023 do 14.2.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 8. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti.
 9. Podmienky účasti v súťaži: Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uviedol do komentára na aký výlet si dieťa vezme prilbu.
 10. Výhra: Výhrou v súťaži je 1x detská prilba a kufor na detskú motorku značky Vespa.

Certifikát helmy: EN 1058. V súlade s európskymi bezpečnostnými normami pre hračky (bezpečnostné požiadavky stanovené Radou EHS). Sú tiež certifikované notifikovanými orgánmi pre bezpečnosť hračiek v súlade so smernicou 2009 / 48 / ES. Nie sú v súlade s ustanoveniami predpisov o cestnej premávke, a preto nesmú v tejto helme viesť vozidlá na verejných cestách. VIac o helm na: https://it.pegperego.com/store/pegit/it/giocattoli/casco-ducati/p/IGCS0707.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre: Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný pomocou online generátora spomedzi platne prihlásených účastníkov .
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod súťažou. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. 
 2. Spôsob odovzdania výhry: Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 3. Ochrana osobných údajov: je identická ako na internetovej stránke: https://www.elektrickeauticko.sk/-podmienky-ochrany-osobnych-udajov-/ . Mená súťažiacich sa použijú iba pri žrebovaní a oslovení výhercu. Neostanú archivované.
 4. Záverečné ustanovenia: Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 5. Vyhlasovateľťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
 • V Bratislave 7.2.2023.